Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

SBO It Oerset is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

SBO It Oerset is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Onze school

"It Oerset" een mooi fries woord voor "de veerpont": een flexibele verbinding tussen twee oevers, waarmee verkeer van oever naar oever plaatsvindt.
Er kunnen hoge golven zijn, ander vaar verkeer kan een goede overtocht bemoeilijken, je moet roeien met de riemen die je hebt. Maar met elkaar blijven we gericht op het doel: “Het bereiken van de overkant”.

Sinds oktober 2013 zit speciale basisschool It Oerset, samen met de Meester Duitsterhoutschool voor zeer moeilijk lerende kinderen en een ondersteuningsteam, in Facet aan de Domela Nieuwenhuisweg 7 in Heerenveen.
Facet is het expertise centrum passend onderwijs (ecpo). 
De twee scholen willen nauw samenwerken, zowel op organisatorisch als op onderwijsinhoudelijk gebied.
Om te beginnen wordt er gewerkt aan het realiseren van een gezamenlijk schoolklimaat met gemeenschappelijke kernwaarden en met concrete positieve gedragsverwachtingen.
Wij zijn er van overtuigd dat we, door een goede samenwerking van alle professionals van beide scholen en het ondersteuningsteam, de deskundigheid vergroten en het onderwijs aan onze leerlingen nog beter maken.

Kortom: Een uitdagend perspectief!

“It Oerset” is een school voor openbaar onderwijs. Kinderen moeten, ongeacht hun herkomst, godsdienst of cultuur een plaats vinden binnen onze schoolgemeenschap, zoals we ook in de maatschappij met elkaar samenleven.
Het leren is belangrijk. Kinderen die bij ons van school komen moeten een voldoende lees- taal- en rekenniveau hebben. Minstens even belangrijk is de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Daarin hebben wij als school voor speciaal basisonderwijs een belangrijke taak, gezien het feit dat de meeste van onze leerlingen al een aantal teleurstellingen op het gebied van “leren” te verwerken hebben gekregen. Het sociale aspect (het leren omgaan met de ander) en de emotionele ontwikkeling (het leren omgaan met jezelf) is een belangrijk onderdeel van het schoolleven op “It Oerset”. Het is onze opdracht de kinderen te laten ervaren: 

-  Dat ze erbij horen.
-  Dat ze ertoe doen.
-  Dat ze wel wat kunnen.
-  Dat ze al veel zelf kunnen.
-  Dat ze op school met iets zinvols bezig zijn.

In het onderwijsaanbod wordt hier veel aandacht aan besteed. Uiteindelijk willen we bereiken dat onze leerlingen met voldoende kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen een optimale vervolgopleiding kunnen volgen, waarmee ze een volwaardige plaats binnen de samenleving kunnen krijgen.

Op It Oerset staan we voor:
- Denken en handelen vanuit onderwijs- ondersteuningsbehoeften van de leerling.
- Denken en handelen vanuit de basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie (Luc Stevens).
- Denken en handelen vanuit opbrengst- en handelingsgericht werken.
- Denken en handelen vanuit professionele cultuur met als kernpunten; eigenaarschap en het samenwerkend collectief.
- een open en transparante samenwerking en communicatie met allen belanghebbenden; ouders en "partners in de jeugdketen" (hulpverleninginstanties), e.a.

In veel gevallen hebben ouders ondersteuning van hulpverleningsinstanties, zoals: maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, enz.
Het is in het belang van onze leerlingen dat de school, de ouders en de hulpverleningsinstanties nauw samenwerken.
Op It Oerset hebben we hiervoor het ‘zorg advies team’ (zat) ontwikkeld. Eens in de 6-8 weken is er overleg met de partners van de hulpverlening over de voortgang in de ontwikkeling. 
Het motto van de samenwerking is: Eén kind, één plan!